• Polityka prywatności

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042


Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings


Polityka Prywatności / klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018r., informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fargo Maciej Zbierzchowski z siedzibą w Bydgoszczy 85-351 przy ul.Osada 5A  NIP: 776-111-84-86 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nip, adres email, numer telefonu adres IP oraz inne   dane, które pozyskamy od Państwa w trakcie wykonywania umowy, niezbędne dla jej realizacji.
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) zawarcia i wykonania łączącej Państwa z nami umowy , w tym np. zapewnienia należytej jakości wykonania umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, dokonywania rozliczeń między Panią/Panem a nami jako administratorem, obsługi reklamacji , gdy taka zostanie zgłoszona, odpowiedzi na zapytanie ofertowe.  Podanie Państwa danych jest  dobrowolne ale bez podania przez Państwa tych danych nie będzie możliwym należyte świadczenie usług , wykonanie umowy lub jej zawarcie.
b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych jak np. wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywania przez okres przewidziany prawem jak również i w celu należytego wykonywania obowiązków sprawozdawczych ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO);
c) zapewnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w tym  ustalenia i dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniom do czasu w którym roszczenia te nie ulegną przedawnieniu. W celu dochodzenia naszych roszczeń możemy również sprzedać nasze wierzytelności przysługujące wobec Pani/Pana, w takim zakresie osoby te staną się samodzielnym administratorem Państwa danych, w zakresie koniecznym dla dochodzenia roszczeń. ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO);
d)  marketingu bezpośredniego naszych własnych usług o ile Państwo nie wyrażą  swojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( cel ten mieści się do czasu otrzymania Pani/Pana sprzeciwu w zakresie naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym zgoda na marketing bezpośredni nawet po udzieleniu może być przez Państwa w każdym czasie odwołana) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO);
e) wykrywania nadużyć i działań sprzecznych z prawem w zakresie związanym z naruszeniem praw autorskich i przemysłowy ( podstawa prawna art. 6 ust. 1  c) i f) RODO);
f ) pozostałych celach na które udzielił/a Pan/Pani nam swoją zgodę, o ile nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu prawnego, obowiązku realizacji nałożonych na nas obowiązków prawnych, czy też należytego wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań prowadzących do jej zawarcia to jest w oparciu o inne cele niż te wymienione powyżej  (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit RODO).
Taką udzieloną nam zgodę może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie.
3)Komu Państwa dane mogą zostać udostępnione:
a) organom Państwowym i organom takim jak Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych , UOKiK. Część z tych podmiotów będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w swoich rejestrach i systemach jako oddzielny administrator tych danych i w rezultacie niezależnie. Należy wskazać, iż część przepisów wymaga od nas aktualizacji tych danych
b) podmiotom, w tym i firmom obsługującym  naszą infrastrukturę teleinformatyczną, hosting mailowy, stronę www czy też udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne, w zakresie w jakim jest to konieczne dla utrzymania tych platform i aktualności danych na nich zawartych.
c) naszym podwykonawcom, którzy udzielają nam pomocy w świadczeniu na Państwa rzecz usług czy wykonywania zawartych z Państwem umów,
d) podmiotom świadczącym na rzecz administratora różnego rodzaju usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową. W tym zakresie zaznaczamy, iż część z tych podmiotów po  przekazaniu im tych danych stanie się  osobnym nowym administratorem (nie każdy z tych podmiotów będzie miał obowiązek poinformowania Pani/a o przetwarzaniu tych danych np. z uwagi na ustawowa  tajemnice zawodową). Podobnie też w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, Państwa dane mogą zostać przekazane do naszego  ubezpieczyciela czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego właśnie interesu prawnego i np. w związku z tym dla wypłaty ubezpieczenia.

Zaznaczamy , że obecnie nie zamierzamy  przekazać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a więc poza terytorium Unii Europejskiej i pozostałych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak Liechtenstein, Norwegia, Islandia). O fakcie tym zostaną Państwo odpowiednio poinformowani.

4)posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) , to żądania spełnimy, o ile nie będziemy mieć podstaw lub obowiązku ich dalszego przetwarzania
•    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym zakresie należy zwrócić uwagę, iż na skargę możecie Państwo wnieść, zawsze jeżeli Pan/Pani  uważa, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza odpowiednie przepisy prawa. W roli organu nadzorczego będzie po wejściu w życie RODO występował Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do którego będzie Pan/i mogli wnieść skargę.
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6)Pan/Pani , ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych Pana/i szczególną sytuacją co do przetwarzania przez nas danych osobowych opartego  na art. 6 ust. 1 lit.e) lub f) , w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będziemy w tym momencie , od czasu uzyskania sprzeciwu  już przetwarzać tych  danych osobowych. Zaznaczamy  jednak, że jeżeli po naszej stroni wystąpią  ważnych prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne  wobec Państwa  interesów, praw i wolności   nie będziemy musieli uwzględnić Pani/a sprzeciwu.   Podobnie mamy prawo dalej te dane wykorzystywać  dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń naszych jak i przed roszczeniami kierowanymi wobec nas jako administratora.
7)Pani/Pana dane osobowe planujemy przechowywać przez okres:
a) w przypadku danych wykorzystywanych w celach zawarcia lub wykonania umowy, planujemy dane te przetwarzać przez cały okres jej wykonywania a po jej zakończeniu przez czas wymagany dla dokonania jej rozliczenia, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy. Podobnie jeżeli dane te jak np. dane wymagane w księgowości, rachunkowości,  będziemy przetwarzać w realizacji tych  innych obowiązków prawnych, to  wykorzystywanie Państwa danych w tym celu odbywać się będzie przez cały czas trwania tego obowiązku.
b) w przypadku danych wykorzystywanych w celu marketingu bezpośredniego, będziemy przetwarzać je przez okres trwania umowy, o ile nie zostanie wyrażony Pani/Pana sprzeciw, w tej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania danych w tym celu;
c) w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania, przez czas konieczny dla wykonania tych czynności, przy czym w przypadku wykrycia nieprawidłowości będą one dalej przetwarzane przez okres wymagany dla  ustalenia czy też dochodzenia roszczeń lub wykonania przez administratora jego obowiązków  przewidzianych prawem,
d) w przypadku danych wykorzystywanych przez nas w ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane  jak długo jak interes ten istnieje a w przypadku roszczeń, do czasu ich wygaśnięcia czy przedawnienia (należy pamiętać, że zwłaszcza te  dane mogą służyć celu realizacji przepisów podatkowych, księgowych czy rachunkowości)
e) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania albo do upływu czasu na jaki zgoda został udzielona.
8)Z przyznanych Państwu uprawnień może Pan/i skorzystać kontaktując się bezpośrednio na nasze dane kontaktowe jako administratora : fargomeble@fargomeble.pl